Betalingsvoorwaarden

Onze betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht, en per 1 maart 1998 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht onder nr. 102/88. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op gedeeltelijke of volledige verloskundige hulp, verleend door de verloskundige of haar waarneemster.

De betaling voor de verleende hulp door de verloskundige moet geschieden uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de rekening aan de verloskundige bij wie de cliënt onder controle was in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, vergelijking of korting. Tussen datum van verzending en de datum van ontvangst van de rekening wordt geacht twee dagen te liggen.

Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de verloskundige gerechtigd vanaf de vervaldag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand gerekend zal worden.

Indien de debiteur na sommatie in gebreke blijft met betaling zijn alle invorderingskosten die de verloskundige moet maken om tot volledige betaling door de debiteur te komen voor rekening van de debiteur, zulks met een minimum van 15% van de vordering. Onder vorderingskosten vallen onder meer de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn de administratieve gegevens van de verloskundige beslissend waar het gaat om de juistheid van het bedrag dat de debiteur verschuldigd is .

Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid behoort van de Kantonrechter is de verloskundige ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde Rechter te Utrecht.

Klachtenregeling

Als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de bejegening door ons, dan vinden we het fijn als je dat met ons bespreekt. Wij hopen daarvan te leren en daarmee onze zorg te verbeteren. Ook kun je op- of aanmerkingen kwijt op het enqueteformulier dat je aan het eind van de zorg (in het kraambed) van ons krijgt.

Als dit het probleem niet oplost, kunt je je klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen (www.knov.nl), Postbus 18, 3720 AA te Bilthoven.